Undervisning og læring

Planlegger du for funksjonsvariasjon i dine studieprogram og emner? Det er viktig for at alle studenter skal få tilgang til kunnskap og informasjon, ta del i læringsaktivitetene og mulighet til å demonstrere det de kan. 

Her skal det komme en overordnet (forlokkende, dekkende og intuitiv) intro til hva man kan finne på denne modulen. 

Det pedagogiske læringsmiljø

Hva er UUL?

Forstå konseptet universell utforming av læring; opprinnelsen, dens egenart og ulike varianter av inkluderende undervisning.

Studentenes barrierer

Lær hva mangfoldet blant studentene opplever som hindringer for læring i det pedagogiske læringsmiljøet.

UUL og individuell tilrettelegging

Forstå hvordan generelle tiltak i undervisning og vurdering kan avhjelpe og utfylle individuell oppfølging av studenter med tilretteleggingsbehov.

Emnedesign

Lær hvordan man kan utforme studieplaner, emneutbyttebeskrivelser og kompetanse- og arbeidskrav på en måte som ivaretar funksjonsvariasjoner i studentgruppen.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Les om planlegging og praktiske tips til gjennomføring av inkluderende undervisnings- og læringsaktiviteter.

Vurdering

Les om planlegging og praktiske tips til gjennomføring av inkluderende vurdering.

Temaer

Lover og rammekrav

Styrende dokumenter, krav og retningslinjer

Ordbok

Definisjoner og begrepsavklaringer

Ressurser

Bøker, artikler, videoer o.l.

Opplæring

Digitale og fysiske kurs, samt opplæringsmateriell