VUU - Veileder om universell utforming i høyere utdanning

Universell utforming

Introduksjon til å forstå begrepet universell utforming i konteksten læringsmiljø. Lær om grunnleggende teorier, rolle- og begrepsavklaringer, lovanvendelse og avgrensninger.

Om ulike brukergrupper

Mangfold

Et fast politisk mål er å sørge for at høyere utdanning gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Studenter med funksjonsnedsettelser skal gis likeverdige utdanningsmuligheter. Dette medfører en plikt til universell utforming.

Undervisning og læring

Universell utforming av læring handler om å utforme emner, undervisning, læringsaktiviteter og vurdering på en måte som favner variasjoner i studentmassen. Lær metodikk og praktiske tips for inkluderende undervisning og vurdering.

Bygg og uteområder

Universell utforming av bygg og uteområder bygger ned fysiske barrierer og muliggjør likeverdig tilgang til campus. For å oppnå dette finnes det prinsipper, standarder og et konkret regelverk som må følges.

IKT og informasjon

Digitale læremidler og systemer er en stor del av studentenes hverdag. Ny teknologi gir normalt økt tilgjengelighet, men kan også ekskludere studenter om den er dårlig utformet.

Strategi og plan

Universell utforming som strategi for inkludering krever en systematisk tilnærming, med strategier og planer.... b

Hva er VUU?

Universiteter og høyskoler skal sørge for at universell utforming er et bærende prinsippet for utforming av læringsmiljø. Dette betyr å inkludere alle studenter i de ordinære løsningene i planlegging og utformingen av alle deler av læringsmiljøet. 

VUU tilbyr grunnleggende forståelse om begrepet universell utforming, sektorspesifikk kunnskap om hva som skal til for å oppfylle lovkrav og regelverk på ulike nivå, og veiledning og verktøy for å utforme et godt og inkluderende læringsmiljø av høy kvalitet for alle studenter. 

Om VUU